70, 26 VÀ 4

Là tỷ lệ các thành tố tạo thành NĂNG LỰC mỗi cá nhân. 26% kỹ năng, 4% kiến thức, 70% …

Read more