QUẢN TRỊ SỰ… KHÔNG THAY ĐỔI

Có một thứ duy nhất không thay đổi – đó là sự thay đổi!

Thay đổi là thuộc tính của vạn vật. Quản trị sự thay đổi ( MANAGING CHANGES ) là kỹ năng của nhà quản trị. Kỹ năng này giúp nhà quản trị hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, và kiểm soát được sự thay đổi. Sự thay đổi có thể xảy ra từng ngày, từng giờ trong môi trường làm việc, trong hệ thống quản trị của tổ chức, và ở mỗi con người của tổ chức. Một chiến lược mới là một sự thay đổi. Một cơ cấu tổ chức mới là một sự thay đổi. Một chính sách mới, một quy trình mới, một nhân sự mới… đều là sự thay đổi. Thậm chí, một phát kiến mới, một tư tưởng mới cũng có thể mang lại một sự thay đổi đáng kể trong một tổ chức, doanh nghiệp, và cả một đất nước, hay cả thế giới. Nếu biết làm việc đúng ( do right things ) và làm đúng cách ( do things right ), nhà quản trị có thể tạo ra sự thay đổi, ngăn ngừa sự thay đổi, đón nhận và thích nghi với sự thay đổi, thậm chí, THAY ĐỔI CẢ… SỰ THAY ĐỔI, và làm cho nó diễn ra theo ý mình…

Tuy vậy, trong môi trường doanh nghiệp, quản trị SỰ KHÔNG THAY ĐỔI lại còn khó hơn! SỰ KHÔNG THAY ĐỔI là sự bảo thủ, trì trệ, không chịu thay đổi, không muốn, hay không dám thay đổi. Bệnh không chịu thay đổi khá phổ biến trong môi trường doanh nghiệp. Nó cản trở sự phát triển của doanh nghiệp, tạo nên sự trì trệ, yếu kém như chính những con người mang bệnh này; nhưng lại được che đậy dưới vỏ bọc chắc chắn là “bảo đảm an toàn“, “hạn chế rủi ro” cho doanh nghiệp…

Trong một thế giới luôn thay đổi, rủi ro cho mọi tổ chức nằm chính ở chỗ KHÔNG CHỊU THAY ĐỔI!

24 & 24

Viết một bình luận