Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

24 & 24

24 VỊ CÔNG THẦN LĂNG YÊN CÁC


Lăng Yên các ( giản thể: 凌烟阁; bính âm: Lingyan ), dịch tiếng Việt là gác Lăng Yên, là một ngôi lầu nhỏ nằm bên cạnh Điện Tam Thanh ở tây nam Thái Cực cung thuộc hoàng thành Trường An, nhà Đường. Tại đây vào ngày 23 tháng 3 năm 643, [ 1 ] tức năm Trinh Quan thứ 17 đời Đường Thái Tông, nhà vua đã ra lệnh cho họa sĩ Diêm Lập Bản vẽ tranh chân dung của 24 vị công thần khai quốc của nhà Đường lấy tên Nhị thập tứ công thần đồ ( 二十四功臣圖, Tranh vẽ 24 vị công thần ) để treo tại ngôi lầu này nhằm tưởng nhớ công lao của những người đã góp phần xây dựng nhà Đường và khích lệ các quan lại đóng góp sức lực cho triều đình.

Các bức chân dung công thần tại Lăng Yên các được đặt trong 3 lớp. Lớp trong cùng là nơi treo tranh của các công thần giữ chức vụ thừa tướng hoặc tương đương, lớp thứ hai là nơi treo tranh các vị vương hầu có công và lớp thứ ba nằm ngoài cùng là nơi treo tranh các công thần khác. 24 người có chân dung tại Lăng Yên các gồm:

Công thần

Thời gian sống

Tước hiệu đương thời

Ghi chú


Gian trong cùng


Trưởng Tôn Vô Kị

594-659

Triệu Quốc công


Lý Hiếu Cung

591-640

Triệu Quận vương


Đỗ Như Hối

585-630

Lai Quốc công


Ngụy Trưng

580-643

Trịnh Quốc công


Phòng Huyền Linh

579-648

Lương Quốc công


Cao Sĩ Liêm

575-647

Thân Quốc công


Uất Trì Kính Đức

585-658

Ngạc Quốc công


Lý Tĩnh

571-649

Vệ Quốc công


Gian giữa


Tiêu Vũ

575-648

Tống Quốc công


Đoàn Chí Huyền

?-642

Bao Quốc công


Lưu Hoằng Cơ

582-650

Quỳ Quốc công


Khuất Đột Thông

557-628

Tưởng Quốc công


Ân Khai Sơn

?-622

Vân Quốc công


Sài Thiệu

?-638

Tiêu Quốc công


Trưởng Tôn Thuận Đức

?-?

Bi Quốc công


Trương Lượng

?-646

Vân Quốc công

Thay tước vị của Ân Khai Sơn


Gian ngoài cùng


Hầu Quân Tập

?-643

Trần Quốc công


Trương Công Cẩn

594-632

Đàm Quốc công


Trình Tri Tiết

589-665

Lỗ Quốc công


Ngu Thế Nam

558-638

Vĩnh Hưng Huyện tử


Lưu Chính Hội

?-635

Hình Quốc công


Đường Kiệm

579-656

Cử Quốc công


Lý Thế Tích

594-669

Anh Quốc công


Tần Thúc Bảo

?—638

Hồ Quốc công