24 VỊ CÔNG THẦN LĂNG YÊN CÁC

Lăng Yên các ( giản thể: 凌烟阁; bính âm: Lingyan ), dịch tiếng Việt là gác Lăng Yên, là một ngôi lầu nhỏ nằm bên cạnh Điện Tam Thanh ở tây nam Thái Cực cung thuộc hoàng thành Trường An, nhà Đường. Tại đây vào ngày 23 tháng 3 năm 643, [ 1 ] tức năm Trinh Quan thứ 17 đời Đường Thái Tông, nhà vua đã ra lệnh cho họa sĩ Diêm Lập Bản vẽ tranh chân dung của 24 vị công thần khai quốc của nhà Đường lấy tên Nhị thập tứ công thần đồ ( 二十四功臣圖, Tranh vẽ 24 vị công thần ) để treo tại ngôi lầu này nhằm tưởng nhớ công lao của những người đã góp phần xây dựng nhà Đường và khích lệ các quan lại đóng góp sức lực cho triều đình.

Các bức chân dung công thần tại Lăng Yên các được đặt trong 3 lớp. Lớp trong cùng là nơi treo tranh của các công thần giữ chức vụ thừa tướng hoặc tương đương, lớp thứ hai là nơi treo tranh các vị vương hầu có công và lớp thứ ba nằm ngoài cùng là nơi treo tranh các công thần khác. 24 người có chân dung tại Lăng Yên các gồm:

Công thần

Thời gian sống

Tước hiệu đương thời

Ghi chú

Gian trong cùng


Trưởng Tôn Vô Kị

594-659

Triệu Quốc công

Lý Hiếu Cung

591-640

Triệu Quận vương

Đỗ Như Hối

585-630

Lai Quốc công

Ngụy Trưng

580-643

Trịnh Quốc công

Phòng Huyền Linh

579-648

Lương Quốc công

Cao Sĩ Liêm

575-647

Thân Quốc công

Uất Trì Kính Đức

585-658

Ngạc Quốc công

Lý Tĩnh

571-649

Vệ Quốc công

Gian giữa


Tiêu Vũ

575-648

Tống Quốc công

Đoàn Chí Huyền

?-642

Bao Quốc công

Lưu Hoằng Cơ

582-650

Quỳ Quốc công

Khuất Đột Thông

557-628

Tưởng Quốc công

Ân Khai Sơn

?-622

Vân Quốc công

Sài Thiệu

?-638

Tiêu Quốc công

Trưởng Tôn Thuận Đức

?-?

Bi Quốc công

Trương Lượng

?-646

Vân Quốc công

Thay tước vị của Ân Khai Sơn

Gian ngoài cùng


Hầu Quân Tập

?-643

Trần Quốc công

Trương Công Cẩn

594-632

Đàm Quốc công

Trình Tri Tiết

589-665

Lỗ Quốc công

Ngu Thế Nam

558-638

Vĩnh Hưng Huyện tử

Lưu Chính Hội

?-635

Hình Quốc công

Đường Kiệm

579-656

Cử Quốc công

Lý Thế Tích

594-669

Anh Quốc công

Tần Thúc Bảo

?—638

Hồ Quốc công

Viết một bình luận