CÁC NGÀY, VÀ 12 THÁNG TRONG TIẾNG ANH VIẾT NHƯ NÀO?

JANUARY VÀ CÁC THÁNG CÒN LẠI TRONG TIẾNG ANH LÀ THÁNG MẤY? TRONG TIẾNG ANH VIẾT NHƯ NÀO?

Câu trả lời của January trong tiếng anh là tháng: 1. ( January từ viết tắt là Jan )

Xem các tháng còn lại khác trong tiếng anh là gì?

February trong tiếng anh là tháng mấy? Câu trả lời là tháng: 2 ( February từ viết tắt là Feb )

March trong tiếng anh là tháng mấy? Câu trả lời là tháng: 3 ( March từ viết tắt là Mar )

Aprin trong tiếng anh là tháng mấy? Câu trả lời là tháng: 4 ( Aprin từ viết tắt là Apr )

May trong tiếng anh là tháng mấy? Câu trả lời là tháng: 5 ( Không có từ viết tắt )

June trong tiếng anh là tháng mấy? Câu trả lời là tháng: 6 ( Không có từ viết tắt )

July trong tiếng anh là tháng mấy? Câu trả lời là tháng: 7 ( Không có từ viết tắt )

August trong tiếng anh là tháng mấy? Câu trả lời là tháng: 8 ( August từ viết tắt là Aug )

September trong tiếng anh là tháng mấy? Câu trả lời là tháng: 9 ( September từ viết tắt là Sept )

October trong tiếng anh là tháng mấy? Câu trả lời là tháng: 10 ( October từ viết tắt là Oct )

November trong tiếng anh là tháng mấy? Câu trả lời là tháng: 11 ( November từ viết tắt là Nov )

December trong tiếng anh là tháng mấy? Câu trả lời là tháng: 12 ( December từ viết tắt là Dec )

Xem thêm các ngày trong tiếng anh là gì?

Monday trong tiếng anh là thứ mấy? Câu trả lời là thứ: 2 ( Monday từ viết tắt là Mon )

Tuesday trong tiếng anh là thứ mấy? Câu trả lời là thứ 3 ( Tuesday từ viết tắt của Tue )

Wednesday trong tiếng anh là thứ mấy? Câu trả lời là thứ: 4 ( Wednesday từ viết tắt là Wed )

Thursday trong tiếng anh là thứ mấy? Câu trả lời là thứ: 5 ( Thursday từ viết tắt là Thu )

Friday trong tiếng anh là thứ mấy? Câu trả lời là thứ: 6 ( Friday từ viết tắt là Fri )

Saturday trong tiếng anh là thứ mấy? Câu trả lời là thứ: 7 ( Saturday từ viết tắt là Sat )

Sunday trong tiếng anh là: Chủ nhật ( Sunday từ viết tắt là Sun )

24 & 24 Team

Viết một bình luận