VÀNG TRONG ĐẤT

Thử lấy một cục đất bao lại một cục vàng rồi để ra đường xem. 1 năm hay 10 năm …

Read more