Hiển thị các bài đăng có nhãn ĐẺ THUẬN TỰ NHIÊN. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ĐẺ THUẬN TỰ NHIÊN. Hiển thị tất cả bài đăng

Về chuyện “Thuận tự nhiên”

1 . Tôi ủng hộ việc nuôi con bằng sữa mẹ, khuyến khích vô cùng chuyện đó vì rõ ràng sữa mẹ là loại sữa được điều chỉnh tùy theo cơ thể của đ...
Advertisement